Ekonomiskt stöd

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Du kan få ekonomiskt stöd av staden bland annat i form av utkomststöd och stöd för närståendevård.

Utkomststödet tryggar en persons oundgängliga utkomst när personen inte kan trygga sin utkomst på något annat sätt.

En anhörig som sköter om en äldre, funktionshindrad eller sjuk familjemedlem i hemmet kan få stöd för närståendevård. Stödet för närståendevård är ett arvode för vårdarbetet.

Med servicesedlar kan man av privata serviceproducenter köpa social- och hälsovårdstjänster som städerna ska ordna för sina invånare. Att köpa tjänster med servicesedel är ett alternativ till att använda service som staden producerar själv.

Du kan kontakta stadens ekonomi- och skuldrådgivning om du inte kan betala dina räkningar eller skulder. Om du inte sköter om saken i tid kan problemen bli mycket värre.

 JAA
30.09.2019 09:09