Patientens rättigheter

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Patientens rättigheter står skrivna i lagen. Patienten har rätt att få god vård för sin sjukdom. Enligt lagen har patienten rätt att skriva en anmärkning om hon är missnöjd med vården.

Patientombudsmannen

Patientombudsmannen kan hjälpa en patient att skriva en anmärkning om patienten är missnöjd med vården eller bemötandet på sjukhuset eller hälsostationen. Patientombudsmannen ger också råd och information om patientens rättigheter.

Patientjournalen

Information om vård och behandling antecknas i patientjournalen. För att garantera god kvalitet på vården ska uppgifterna i patientjournalen vara riktiga och tillräckliga.

Patienten har rätt att kontrollera uppgifterna i patientjournalen. Om patienten upptäcker felaktiga uppgifter i journalen, kan han eller hon kräva att de rättas. Om patienten inte får kontrollera sin patientjournal, eller om felaktiga uppgifter av någon anledning inte rätts har patienten rätt att få en skriftlig motivering.

Icke-brådskande vård

Patienten har rätt att få den icke-brådskande vård som läkaren ordinerat inom den tid som anges i lagen. Om patienten fått en remiss till den specialiserade sjukvården ska hon inom tre veckor få meddelande om vårdbehovet eller eventuell undersökningsplan, där det står var och när patienten kommer att vårdas.

Om läkaren anser att patienten behöver sjukhusvård ska vården börja inom sex månader. Om vården gäller mentalvård för barn och unga ska vården börja snabbare, inom tre månader.

Väntetiden för icke-brådskande vård varierar beroende på sjukdomen, ingreppet och vårdenheten.

 JAA
20.03.2019 10:16