Att delta och påverka

Rösta i val

Du kan påverka besluten i din stad genom att rösta i kommunalval. Kommunalval ordnas vart fjärde år. I kommunalvalet väljs ledamöterna till stadsfullmäktige.

Ge respons

Du kan ge respons, ta initiativ, ge förslag eller föra fram din åsikt om aktuella ärenden i staden. Respons kan du skicka med responsblanketterna på städernas webbplatser eller per post.

Fråga och diskutera

Du kan också ställa frågor och delta i diskussioner som gäller stadens ärenden på stadens webbplats, på stadens Facebook-sidor, i bloggar och på frågor och svar-sajter.

Delta i invånarmöten

Staden ordnar invånarmöten som är öppna för alla invånare i staden. Invånarmöten ordnas flera gånger i året runt om i staden.

På invånarmötena har deltagarna möjlighet att få information om aktuella ärenden i staden och ställa frågor.

Temat för ett invånarmöte kan vara till exempel stadsplanering, det vill säga på vilket sätt staden planerar utnyttja ett land- eller vattenområde. Invånarna kan bekanta sig med de aktuella planerna i ett ämbetsverk eller på ett bibliotek. Information om planerna finns också på stadens webbplats.

Medborgarorganisationer

Man kan också påverka stadens verksamhet genom att bli medlem i en medborgarförening. Stadsfullmäktige tar emot medborgarföreningarnas deputationer.

Samarbetsorgan

Staden har samarbetsorgan som jobbar för invånarnas och medborgarorganisationernas bästa. Personer som utnyttjar stadens tjänster kan vara med och utveckla tjänsterna genom att delta i samarbetsorganens arbete. Exempel på samarbetsorgan är handikappråd, äldreråd, organisationer för frivilligverksamhet, skolornas direktioner, boendekommittéer och patient- eller klientråd.JAA
24.01.2020 11:17