Päätöksenteko

Kaupunginvaltuusto

Kaupungin ylin päättävä elin on kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi. Valtuuston jäsenet edustavat poliittisia puolueita ja ryhmittymiä.

Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin tärkeimmistä asioista, kuten raha-asioista. Kaupunki saa rahaa kunnallisveroista ja erilaisista maksuista. Valtuusto päättää, mihin rahat käytetään.

Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin hallinnon järjestämisestä, valitsee jäsenet kaupungin toimielimiin, kuten kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin sekä valitsee työntekijät kaupungin tärkeimpiin virkoihin.

Kaupunginvaltuustolla on kokouksia säännöllisesti. Kokouksissa keskustellaan ja päätetään kaupungin asioista. Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus toimii kaupunginvaltuuston alaisena. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja vastaa siitä, että kaupunginvaltuuston päätökset toteutetaan.

Jos jonkin asian valmisteluun tai tehtävän suorittamiseen tarvitaan toimikunta tai neuvottelukunta, kaupunginhallitus nimeää sen.

Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Lautakunnat ja johtokunnat

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntien ja johtokuntien jäsenet. Lautakuntia on eri määrä eri kaupungeissa.

Lautakuntien ja johtokuntien alaisuudessa on erilaisia virastoja ja laitoksia, joiden toimintaa ne ohjaavat. Esimerkiksi opetuslautakunta ohjaa opetusviraston toimintaa ja rakennuslautakunta ohjaa ja valvoo rakennustoimintaa.

Lautakuntien kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat johtavat, valvovat ja kehittävät kaupungin toimintaa. Jokaiselle on määritelty oma toimiala. Toimiala voi olla esimerkiksi rakennus- ja ympäristötoimi tai sosiaali- ja terveystoimi.

Kuntayhtymä

Kunnat voivat perustaa kuntayhtymiä. Kuntayhtymä toimii palveluiden järjestäjänä jäsenkuntiensa puolesta.

Helsingin seudun kuntayhtymiä ovat esimerkiksi Helsingin seudun liikenne HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS.

Kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous tai kuntayhtymän valtuusto. Lisäksi kuntayhtymällä on hallitus, joka valvoo kuntayhtymän etua ja järjestää sen hallinnon.

 JAA
27.01.2020 10:24