Miljö och avfallshantering

Återvinningsplats. Foto: Matti Miinalainen

Enligt huvudstadsregionens klimatstrategi 2030 (på finska) förbinder sig Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer att minska växthusgasutsläppen per invånare med en tredjedel från dagsläget fram till år 2030. Klimatstrategin har utarbetats som ett samarbete mellan SAD (numera HRM) och städerna i huvudstadsregionen.
[HRM]

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM ordnar avfallshanteringen för bostadsfastigheter och den offentliga förvaltningen i huvudstadsregionen, sköter insamlingen av nytto- och problemavfall samt utfärdar bestämmelser om bland annat avfallssortering. Medlemskommunerna i samkommunen HRM är Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda.
[HRM]

Huvudstadsregionens Återvinningscentral Ab är ett allmännyttigt samfund, som inte strävar till att producera vinst. Verksamheten syftar till förbättring av miljön genom att minska avfallsmängderna och genom att öka miljömedvetandet.
[Återvinningscentral Ab]

Miljöuppföljning och utbildning

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster följer upp luftkvaliteten i huvudstadsregionen kontinuerligt med hjälp av sju permanenta och fyra flyttbara mätstationer för luftkvalitet. Resultaten uppdateras varje timme på HRM:s webbplats.

Luftkvalitet nu och prognos på kartan
[HRM]

På HRM:s webbplats finns avgiftsfritt utbildningsmaterial för att minska på avfallsmängden. Materialet lämpar sig för utbildning från förskolan till yrkesläroanstalter och företag.
[HRM]

Miljöskolan Polku, som ordnas av Huvudstadsregionens återanvändningscentral, ger miljöråd för en hållbar livsstil och hållbar konsumtion. Den stöder miljöfostringsarbetet i daghem, skolor och läroanstalter och utvecklar metoder och material för miljöfostran.
[Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab]

Klimatinfo hjälper huvudstadsregionens invånare att fatta klimatsmarta beslut. Målet är att göra städernas klimatstrategi bekant för invånarna och små och medelstora företag, och ge råd till praktiska åtgärder.
[Klimatinfo]

Ekokompass är ett miljöledningssystem som lämpar sig för små och medelstora företag samt olika evenemang. Ekokompass-certifikat vittnar om ett engagemang för fortlöpande förbättring och iakttagande av Ekokompassens 10 kriterier. Bakom Ekokompassen står städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla samt HRM, HRT och Helen.
[Klimatinfo]

Miljötillstånden

Städerna behandlar miljötillstånden enhetligt.

Helsingfors 
Esbo
Vanda
Grankulla

Miljölaboratorium

MetropoliLab är ett speciallaboratorium för livsmedels-, vatten- och miljöprovsanalyser. Laboratoriet är gemensamt för Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla.
[MetropoliLab]

 

 DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  26.04.2018 09:56