Mikä MAL?

Helsingin seudulle valmistellaan parhaillaan pitkälle tulevaisuuteen tähtäävää MAL 2019 -suunnitelmaa, joka kattaa maankäytön, asumisen ja liikenteen.

Suunnitelmaa tehdään tiiviissä yhteistyössä, sillä toimivan kaupunkirakenteen ja viihtyisän elinympäristön turvaamiseksi on tärkeää sovittaa rakentaminen ja liikenne yhteen.

Helsingin seudun yhteisessä MAL-suunnitelmassa sovitetaan yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet ja ratkaisut aikajänteellä 2030 ja 2050.

Seudulla on pitkä perinne liikenteen suunnittelusta. Nyt ensimmäistä kertaa tehdään alusta alkaen yhteistä MAL-suunnitelmaa. Suunnitelma on yleiskaavan ja maakuntakaavan välimastoon sijoittuva yleispiirteinen kuvaus Helsingin seudun eli metropolialueen tulevasta rakenteesta: tärkeistä solmukohdista, asumisen ja työpaikkarakentamisen sijoittumisesta ja kaiken yhteen liittävästä liikenneverkosta.

Lähtökohtana ovat nykyinen yhdyskuntarakenne, kuntien nykyiset maankäyttösuunnitelmat ja muut tavoitteet sekä edellisen kauden suunnitelmat maankäyttösuunnitelma MASU 2050, asuntostrategia ASTRA 2025 ja liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015.

Valtion ja kuntien välisessä sopimuksessa 2016–2019 edellytetään, että maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa syvennetään kuntien yhteistyötä ja että Helsingin seutu jatkaa maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissuunnittelua viime sopimuskaudella tehdyltä pohjalta. Työ käynnistyi vuoden 2016 lopussa, kun Helsingin seudun yhteistyökokous hyväksyi osaltaan MAL-puiteohjelman. Vuoden 2017 aikana määriteltiin työn yhteiset lähtökohdat ja tavoitteet. Suunnitelmaluonnos valmistuu syksyllä 2018, jonka jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle.

Tavoitteena on saada suunnitelma hyväksyttyä vuoden 2019 alussa, jotta se palvelisi mahdollisia seuraavia valtion kanssa käytäviä sopimusneuvotteluja vuosille 2020–2023.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen visio

Helsingin seutua kehitetään yhtenäisesti toimivana ja vetovoimaisena metropolialueena.
Metropolialueen eheä yhdyskuntarakenne on toiminnoiltaan monipuolinen ja ekotehokas. Tiiviin ydinalueen ympärillä on omailmeisten keskusten verkosto ja luonnonläheinen ympäristö.
Kasvava seutu tarjoaa monipuolisia asumisen vaihtoehtoja.
Kestäviin liikkumismuotoihin pohjautuva liikennejärjestelmä palvelee seudun saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

MAL-tavoitteet

• Parannamme seudun yhteiskuntataloudellista tehokkuutta.
• Turvaamme seudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja toimintaedellytykset.
• Monipuolinen seutu houkuttelee lisää investointeja.
• Toteutamme seudun kestävillä kulkutavoilla hyvin saavutettavaksi. Liikkumisen tarve vähenee ja liikennejärjestelmän ekotehokkuus kasvaa.
• Huolehdimme uusien ja olemassa olevien asuinalueiden sosiaalisesta kestävyydestä. Vastaamme erilaisten väestöryhmien asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset kohtuuhintaiselle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
• Huolehdimme asuinalueiden viihtyisyydestä ja luonnonläheisyydestä seudun vetovoimatekijänä.
• Varmistamme asuntotuotannon edellyttämät kaavalliset, liikenteelliset ja yhdyskuntatekniset valmiudet.

Lue lisää MAL-suunnittelusta osoitteesta https://www.hsl.fi/malJAA:  24.04.2018 09:47