Helsingin seudun MAL 2050 - strategiset linjaukset

I strateginen linjaus

Seudun menestymisen elinehto on kansainvälinen verkottuminen, jonka toteutumisen esteet raivataan. Seudusta muodostetaan monikulttuurinen metropoli, jossa on toimiva paikallistalous.

Toimenpiteet:

1 Huolehditaan metropolialueen kytkeytymisestä kansainvälisiin ja globaaleihin verkostoihin.

2 Harjoitetaan aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden ja muun Suomen kanssa, sillä se on kansainvälisen kilpailukyvyn edellytys.

3 Laajennetaan pääkaupunkiseudun Menestyvä Metropoli kilpailukykystrategia kattamaan koko Helsingin seutu ja määritellään kuntien roolit sen toteuttamisessa. Huolehditaan samalla siitä, että muun Suomen ja metropolialueen vastakkain asettelusta päästään.

4 Laajennetaan MAL-työtä siten, että saadaan mukaan kansainvälinen yritystoiminta, poliitikot, rakentajat ja rakennuttajat ym.

5 Otetaan seudun kehittämisessä huomioon paikallistalouden kasvava merkitys kansantaloudessa.

6 Otetaan suunnittelun lähtökohdaksi laadukas elinympäristö, joka tukee onnellista elämää. Tällöin onnellinen elämä voi perustua entistä enemmän hyvinvoinnin laadullisiin tekijöihin bkt-mittareiden rinnalla.

7 Vältetään maahanmuuttoon mahdollisesti liittyvän huono-osaisuuden keskittyminen turvaamalla kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus eri puolilla aluetta.

II strateginen linjaus

Maankäytön ratkaisuilla vähennetään liikkumisen tarvetta ja lisätään energiatehokkuutta. Kaavoituksella luodaan edellytykset uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäville yhdyskunnille sekä varaudutaan energiahuollon järjestämiseen tulevaisuudessa mahdollisesti nykyisestä poikkeavin tavoin. Lisäksi varaudutaan muuttuvan ilmaston aiheuttamiin haittoihin, kuten kasvaviin äkillisiin sademääriin ja lisääntyneeseen tulvariskiin.

Toimenpiteet:

1 Kehitetään yhdyskuntarakennetta entistä tiiviimmäksi ja eheämmäksi hyödyntäen seudun omailmeisten keskusten verkostoa. Suunnataan uudisrakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumaan. Ohjataan aiempaa määrätietoisemmin myös toimipaikkojen ja palveluiden (ml. vapaa-ajanpalvelut) sijoittumista osaksi yhdyskuntarakennetta joukkoliikenteen solmukohtiin.

2 Parannetaan aktiivisella maapolitiikalla ja kaavoituksella riittävää, kohtuuhintaista ja monipuolista asuntotarjontaa keskuksissa, niiden läheisyydessä ja solmukohdissa.

3 Tutkitaan mahdollisuudet perustaa uusia raideliikenteeseen tukeutuvia yhdyskuntia seudullisesti järkeviin paikkoihin.

4 Huomioidaan hajautetun pienenergiantuotannon edellyttämät maankäyttöratkaisut. Varaudutaan tulevaisuuden energiantuotannon, esimerkiksi merilämmön, tuulivoiman sekä jätteiden ja jätevesien nykyistä laajemman hyödyntämisen edellyttämiin tilatarpeisiin. Hyödynnetään kaavoituksen mahdollisuudet ohjata rakentamista energiataloudellisesti suotuisasti.

5 Turvataan taajamien sisä- ja ulkopuolella riittävän laajat ja yhtenäiset viheralueet. Näillä on merkitystä hiilen sitomisessa, tiivistyvän yhdyskuntarakenteen viihtyisyyden ja terveellisyyden kannalta sekä osaltaan varautumisessa tulevaisuudessa mahdollisesti ilmastomuutoksen myötä lisääntyviin äkillisiin sademääriin ja siitä aiheutuviin tulvariskeihin.

6 Otetaan kaikessa rakentamisessa ja maankäytössä huomioon ilmaston muutoksen tuomat haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään pyrkimyksenä hiilineutraali yhdyskuntarakenne. Huolehditaan ilmaston muutokseen liittyvien riskien minimoinnista.

7 Luodaan aidosti motivoiva taloudellinen kannustinjärjestelmä energia ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Seurataan seudun energiatasetta. Valtion korkotukilainat suunnataan materiaali- ja energiatehokkaisiin kohteisiin. Lisätään Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen aiesopimuksen seurantaan uusien asuntojen energialuokituksen tilastointi kunnittain.

III strateginen linjaus

Liikenteen päästöjä vähennetään suosimalla raide- ja muuta joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä sekä huolehtimalla siitä, että liikenteen tarvitsema energia on hiilineutraalia tai vähähiilisesti tuotettua.

Toimenpiteet:

1 Kehitetään helppokäyttöinen järjestelmä henkilökohtaisen kulutuksen ja siitä syntyvän hiilijalanjäljen seurantaan.

2 Jatketaan selvityksiä liikennemaksujen käyttömahdollisuuksista.

3 Kehitetään toimivia matkaketjuja ja yhtenäistä lippujärjestelmää koko seudulla. Laajennetaan yhtenäinen joukkoliikenneviranomainen kattamaan koko seutu.

4 Parannetaan maanteiden kävely- ja pyöräilyliikenteen verkostoja. Edistetään pyöräilykulttuuria monipuolisella keinovalikoimalla.

5 Vähennetään yksityisautoilun haittoja erilaisin toimenpitein.

6 Kehitetään taloudellisia kannustimia ja parannetaan taajamien joukkoliikenteen palvelutasoa siten, että joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen valitseminen on edullista ja helppokäyttöistä.

IV strateginen linjaus

Ohjataan hajarakentamista tehokkaalla tavalla nykyistä enemmän taajamiin.

Toimenpiteet:

1 Tehostetaan hajarakentamisen ohjausta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti.

2 Määritellään kunnan tai kuntien strategisissa yleiskaavoissa hajarakentamisen määrä osa-alueittain. Kehitetään kyläosayleiskaavoitusta siten, että se ohjaa rakentamisen kyläkeskuksiin.

3 Kehitetään taloudellisia keinoja ohjata rakentamista kaava-alueille, esimerkiksi muuttamalla verotuksen periaatteita yhdyskuntarakenteen eheyttä tukevaksi sekä kohdentamalla kuntien palvelujen kustannusvastaavuutta käyttäjän asuinpaikan mukaan.

4 Turvataan pelto- ja metsäalueiden eheys eli maa- ja metsätalouselinkeinojen toimintaedellytykset ohjaamalla rakentamista keskuksiin.

V strateginen linjaus

Kehitetään maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista siten, että se nykyrakenteita paremmin vastaa kustannustehokkuuden, edustavuuden sekä hallinnon avoimuuden ja selkeyden vaatimuksiin, joita tarvitaan kilpailtaessa muiden Euroopan metropolien kanssa.

Toimenpiteet:

1 Kehitetään koordinointia maankäytön ja liikenteen suunnittelussa sekä yhteisiä toimia maapolitiikan edistämiseksi.

2 Sitoudutaan yhteistyöhön tarkastellen metropolialueen etua laajasti ja pitkällä aikavälillä.

3 Solmitaan seudun kuntien ja valtion kesken aiesopimus asuntotuotannosta, sen maapoliittisista ja kunnallisteknisistä rakentamisedellytyksistä sekä liikennejärjestelmähankkeiden ajoituksesta.

4 Tehostetaan kaksisuuntaista vuorovaikutusta eri tavoin seudullisten ja kunnallisten toimijoiden sekä alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten välillä. Kokeillaan uusia vuorovaikutuksen menetelmiä, kuten avoimia ja suorana lähetettäviä kuulemistilaisuuksia.

(Hsyk 22.4.2010)JAA:  03.05.2018 14:26