Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimus

1. Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen.

Helsingin seudun kunnat sitoutuvat poliittisen- ja viranhaltijajohdon vapaaehtoiseen ja säännölliseen yhteistyöhön. Yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään vaiheittain.

Yhteistyö perustuu Helsingin seudun kuntien yhteiseen näkemykseen alueen haasteista ja yhteiseen tahtoon vaikuttaa alueen kehittämiseen.

Tavoitteena on kehittää seutua yhteistyössä valtion kanssa. Valtion osallistuminen, rahoitus ja muu tuki on merkittävä osa Helsingin seudun infrastruktuurin, palvelujen ja innovaatiojärjestelmän kehittämistä.

2. Sopimuksen osapuolet ja voimaantulo

Helsingin seudun yhteistyöhön osallistuvat seuraavat kuntaryhmät ja kunnat, jäljempänä sopimuskunnat:

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta;
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen,

KUUMA -kunnat;
Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen,

Kuntaryhmä Neloset;
Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti, Sipoo.

Sopimus tulee voimaan, kun sopimuksen osapuolina olevien kaupunkien ja kuntien valtuustot ovat sen hyväksyneet. Yhteistyö alkaa 1.10.2005 sopimuksen hyväksyneiden kuntien kesken.

3. Helsingin seudun yhteistyökokous

Yhteistyökokous

Helsingin seudun yhteistyökokous on sopimuskuntien johtavien luottamushenkilöiden säännöllisesti kokoontuva yhteistoimintaelin, jossa käsitellään seudullisesti merkittäviä asioita.

Yhteistyökokous voi esittelystä käsitellä kaikkia kunnan toimialaan kuuluvia asioita. Yhteistyön kohteena ovat erityisesti maankäyttö, asuminen ja liikenne, seudulliset palvelut sekä seudun yhteinen edunvalvonta.

Yhteistyökokous hyväksyy valtuustokausittain Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen strategian sekä tekee esityksen sopimuskuntien valtuustoille strategian kuntakohtaisesta hyväksymisestä.

Yhteistyön sisällöstä sovitaan tarkemmin vuosittain hyväksyttävässä toimintasuunnitelmassa. Yhteistyökokouksessa voidaan käsitellä myös kuntajohtajien valmistelukunnan esittämiä asioita työsuunnitelman ulkopuolelta.

Yhteistyökokous hyväksyy toimintansa menettely- ja päätöksentekotapoja varten työjärjestyksen.

Yhteistyökokouksen kokoonpano

Yhteistyökokoukseen osallistuvat sopimuskuntien kunnanvaltuustojen ja –hallitusten I. puheenjohtajat, yhteensä 28 luottamushenkilöä. Yhteistyökokous voi päättää, että kokoukseen valitaan valtuustokaudeksi lisäksi 4-6 jäsentä. Näistä 2-4 jäsentä edustaa pääkaupunkiseudun neuvottelukuntaa ja yksi KUUMA -kuntia ja yksi kuntaryhmä Nelosia siten, että keskeiset poliittiset ryhmät tulevat edustetuiksi.

Yhteistyökokous valitsee valtuustokaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Yhteistyökokous nimeää lisäksi vuosittain keskuudestaan eri kuntaryhmistä teknisen työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtajiston lisäksi 2-3 jäsentä.

Helsingin seudun yhteiskokouksen menettelytavat

Yhteistyökokous pidetään vuosittain tarpeen mukaan 2-3 kertaa. Kokous voidaan järjestää työjärjestyksessä päätettävällä tavalla eri kunnissa.

Kokouksessa asiat esittelee kuntajohtajien valmistelukunnan puheenjohtaja, sen jäsenet tai muu valmistelukunnan nimeämä esittelijä. Sopimuskuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat ovat läsnä yhteistyökokouksessa.

Yhteistyökokouksen pysyviä asiantuntijoita ovat Uudenmaan liiton ja Itä-Uudenmaan maakuntajohtajat ja YTV:n yhteistyöjohtaja. Kokouksissa voivat olla läsnä asiantuntijoina kaupunkien apulaiskaupunginjohtajat tai kuntien toimialajohtajat heitä koskevien asioiden osalta. Kokouksessa voidaan kuulla myös valtionhallinnon edustajia tai muita asiantuntijoita erikseen sovittavalla tavalla.

Lisäksi kokouksissa ovat läsnä kuntaryhmien yhteistyöjohtajat sekä valmistelusihteeristön edustajat, kokouksen sihteeri ja kokouskunnan tiedotuspäällikkö tai vastaava.

Kokouksessa sovituista asioista laaditaan muistio, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa kokouksen sihteeri.

4. Yhteistyökokouksen valmistelu ja muu viranhaltijayhteistyö

Kuntajohtajien valmistelukunta

Valmistelua johtaa seudun kuntien johtajista muodostuva valmistelukunta. Valmistelukunta huolehtii yhteistyökokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelun järjestämisestä ja asioiden esittelystä sekä yhteistyön toteutumisen seurannasta ja raportoinnista.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen neuvottelukunta

Yhteistyökokous nimeää maankäytön, asumisen ja liikenteen neuvottelukunnan (MAL-neuvottelukunta), johon kuuluu kunkin sopimuskunnan siihen nimeämä johtava maakäyttö- ja asuntotoimen viranhaltija.

MAL-neuvottelukunta valmistelee yhteistyökokoukselle seudun yhteisen maankäytön, asumisen ja liikenteen strategian, huolehtii sen toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Neuvottelukunta voi perustaa tarvittaessa jaostoja ja projekteja.

Muut neuvottelukunnat ja projektit

Yhteistyökokous voi nimetä myös muita neuvottelukuntia. Neuvottelukuntiin voidaan kutsua asiantuntijoiksi valtion ja muiden sidosryhmien edustajia.

Neuvottelukunnat tai kuntajohtajien valmistelukunta voivat perustaa tarvittaessa projekteja tai työryhmiä.

Yhteistyökokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelun periaatteet

Kaikki yhteistyökokouksissa käsiteltävät asiat valmistellaan kuntajohtajien valmistelukunnan kautta. Valmistelukunnan kokouksessa sovitaan asioiden valmistelusta ja valmistelua koordinoivasta kunnasta.

Valmistelussa hyödynnetään olemassa olevia seudullisia sekä eri ministeriöiden ja eri kuntien yhteistyöryhmiä ja valmistelu sovitetaan yhteen muun seututasoisen valmistelun kanssa. Valmistelu voidaan antaa Uudenmaan liiton tai YTV:n tehtäväksi yhteistyössä kuntien kanssa.

Valmistelusihteeristö

Valmistelusta kuntajohtajien valmistelukunnalle vastaa valmistelusihteeristö. Sihteeristöön kuuluvat kuntajohtajien valmistelukunnan siihen vuosittain nimeämät edustajat. Sihteeristön puheenjohtajana toimii Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan nimeämä henkilö.

5. Muut yhteistyön periaatteet

Asioiden julkisuus ja tiedottaminen

Helsingin seudun yhteistyökokouksessa käsiteltävät asiat ovat julkisia. Kokousten asialistat jaetaan viestimille samanaikaisesti kokouskutsun kanssa. Kokouksista laaditaan yhteenveto viestimille. Kuntajohtajien valmistelukunta vastaa muusta tiedotuksesta ja päättää sen periaatteista.

Sopimuskuntien yhteistyön tiedottamista varten perustetaan www-sivut.

Kustannusten jakaminen

Yhteistyökokouksista aiheutuvista kustannuksista vastaa kokouksen järjestävä taho. Kokouksen osanottajille maksettavista kokouspalkkioista ja ansiomenestysten korvaamisesta päättää ja vastaa kukin sopimuskunta omien sääntöjensä mukaisesti. Muiden mahdollisesti aiheutuvien kustannusten jakamisesta päättää kuntajohtajien valmistelukunta. Yhteisesti tai valtion mahdollisen tuen avulla suoritettavista erilliskorvauksista tai palkkioista päättää yhteistyökokous erikseen.

6. Sopimuksen toteutumisen seuranta

Tämä sopimuksen mukaisen yhteistyön toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointi tehdään vuoden 2006 loppuun mennessä. Sopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa arvioinnin tulosten perusteella.JAA:  03.05.2018 13:31