Asuminen ja rakentaminen

Poika leikkii pallolla kerrostalon pihamaalla.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen visio

Helsingin seutua kehitetään yhtenäisesti toimivana ja vetovoimaisena metropolialueena. Metropolialueen eheä yhdyskuntarakenne on toiminnoiltaan monipuolinen ja ekotehokas.

Tiiviin ydinalueen ympärillä on omaleimaisten keskusten verkosto ja luonnonläheinen ympäristö.

Kasvava seutu tarjoaa monipuolisia asumisen vaihtoehtoja.

Kestäviin liikkumismuotoihin pohjautuva liikennejärjestelmä palvelee seudun saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. (Hsyk 26.11.2013)

Asuminen

Kaikista Suomen asunnoista noin neljännes sijaitsee Helsingin seudulla. Näistä noin 700 000 asunnosta kolmasosa on pientaloissa ja kaksi kolmasosaa kerrostaloissa.

Helsingin seudun tavoitteena on rakentaa noin 12 500 asuntoa vuosittain. Uudistuotannon lisäksi huomiota kiinnitetään erityisesti olemassa olevan asuntokannan ja asuinalueiden kuntoon. Erityistä huomiota asumisensa järjestämiseen tarvitsevat asuntomarkkinoille tuleva nuoret, opiskelijat, ikääntyneet sekä eri tavoin vammaiset henkilöt. Lue lisää Helsingin seudun asuntostrategiasta (pdf)

Asumisoikeus

Helsingin seudulla on yhteinen asumisoikeuden markkina-alue. Seudun kunnilla on myös yhteinen asumisoikeuden järjestysnumerojärjestelmä. Järjestysnumeroilla voi hakea asumisoikeutta mistä tahansa markkina-alueeseen kuuluvasta kunnasta.

Asumisoikeusasuntoihin hakemisessa noudatetaan yhteisiä asukasvalintaperusteita. Asumisoikeuden viranomaistehtävät on keskitetty Helsinkiin. Espoo hoitaa viranomaistehtävät omana työnään vaikka kuuluu yhteiseen markkina-alueeseen.

Asumisoikeusasunnot on koottu Pääkaupunkiseudun palvelukartalle. Katso myös asumisoikeusasuntojen kohdeluettelot alueittain.
[Helsingin kaupunki]

Rakentaminen

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten rakennusvalvonnat ovat sopineet yhtenäisistä käytännöistä rakentamiseen liittyvien määräysten soveltamisessa.

Yhtenäiset käytännöt -kortisto on viranomaiskäyttöön tarkoitettu verkkopalvelu, josta löytyvät rakentamisen määräysten tulkinnat ja toimintatavat.
[Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit]

Vesihuolto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY huolehtii pääkaupunkiseudun vesihuollosta. Se toimittaa juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle, puhdistaa kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakentaa ja kunnostaa vesijohto- ja viemäriverkostoa.
[HSY]

Kaupunkirakenne ja suunnittelu

Helsingin seudun yhteisessä maankäyttösuunnitelmassa sovitetaan yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet ja ratkaisut aikajänteellä 2025, 2040 ja 2050+.

Suunnitelma on yleiskaavan ja maakuntakaavan välimastoon sijoittuva yleispiirteinen kuvaus Helsingin seudun eli metropolialueen tulevasta rakenteesta: tärkeistä solmukohdista, asumisen ja työpaikkarakentamisen sijoittumisesta ja sen kaiken yhteen liittävästä liikenneverkosta.

MAL-aiesopimus (pdf) kuvaa valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan yhteistä tahtotilaa seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi.

Yhteinen Östersundom -sivusto kertoo Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteisen yleiskaavan laatimisesta Östersundomin alueelle.
[Helsingin kaupunki]

Uudenmaan liitto laatii Uudenmaan maakuntakaavan. Maakuntakaava on kartalla esitetty pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueidenkäytöstä. Siinä sovitetaan yhteen valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
[Uudenmaan liitto]JAA:  28.08.2019 08:48