Regionportalen hör till samarbetet inom Helsingforsregionen. Portalen är sammanställd av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer. Av sidorna framgår de tjänster som är gemensamma för städerna och oberoende av kommungränserna, och dessutom beslut av städernas gemensamma beslutande organ.

Helsingfors /
Esbo /
Vanda /
Grankulla /

Samarbetsorgan /


Lyssna

Beslutsfattande

Fullmäktige har högsta beslutanderätten i kommunen och ledamöterna väljs vid kommunalval vart fjärde år. Kommunfullmäktige beslutar om de viktigaste ekonomiska frågorna i kommunen och om hur förvaltningen skall organiseras.

Kommunstyrelsen ser till att kommunen styrs och utvecklas enligt fullmäktiges mål och beslut. Förtroendeverksamheten i kommunen sköts i nämnder som fullmäktige utser.

Delegationen för huvudstadsregionen och Helsingforsregionens samarbetsmöte är tillsatta för samarbetet mellan kommunerna. I samarbetsorganen sitter bl.a. de högsta förtroendevalda i kommunerna.

BESLUTSFATTANDE

Helsingfors
Esbo
Vanda
Grankulla

FÖRVALTNING

Helsingfors
Esbo
Vanda
Grankulla

KUNGÖRELSER

Helsingfors
Esbo
Vanda
Grankulla

RÄTTELSEYRKANDE OCH KOMMUNALBESVÄR

Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen, en nämnd, en sektion eller en myndighet som lyder under dem kan skriva och be om rättelse. När det gäller ett beslut av kommunfullmäktige eller ett organ inom en samkommun söks ändring genom kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen.

Detsamma gäller beslut av kommunstyrelsen och en nämnd med anledning av ett rättelseyrkande. Rättelseyrkande och kommunalbesvär får anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) och av kommunmedlemmarna. Om rättelseyrkande bestäms i 11 kapitlet i kommunallagen. Bestämmelser om god förvaltning finns i förvaltningslagen.

 

 

Samarbetsorgans sidor om promemorior och meddelanden

Delegationen för huvudsadsregionen (på finska)

Helsingforsregionens samarbetsmöte (på finska)

Information för specialgrupper