Regionportalen hör till samarbetet inom Helsingforsregionen. Portalen är sammanställd av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer. Av sidorna framgår de tjänster som är gemensamma för städerna och oberoende av kommungränserna, och dessutom beslut av städernas gemensamma beslutande organ.

Helsingfors /
Esbo /
Vanda /
Grankulla /

Samarbetsorgan /


Lyssna

Deltagande och demokrati

Foto: Janne Käpylehto

Esbo ungdomsfullmäktige är ett förtroendeorgan som väljs i allmänna val av och bland 13 till 18 år gamla Esbobor. Ungdomsfullmäktige har rätt att väcka motioner direkt i stadsstyrelsen och representation med yttranderätt i alla nämnder. Ungdomsfullmäktige har 30 ledamöter och 31 ersättare som sammanträder ungefär en gång i månaden.
http://www.esbo.fi/
[Esbo stad]

Vanda ungdomsfullmäktiges uppgift är att utveckla de ungas möjligheter att påverka och att hitta på nya verksamhetsformer för att aktivera de unga, så att även de skulle delta i den samhälleliga verksamheten och beslutfattandet. Ungdomsfullmäktige är ett naturligt forum för att behandla aktuella ärenden, och en möljlighet att få de ungas röst och idéer hörda i den kommunala beslutsfattningen.
http://www.vantaa.fi/
[Vanda stad]

Ruuti erbjuder de unga att påverka såväl genom traditionella, kulturella och konstnärliga sätt samt genom nätet och sociala medier. Som ändamål är att de unga har möjlighet att diskutera om saker som de själva anser viktiga tillsammans med Helsingfors stadens beslutsfattare.
http://nuoriso.hel.fi/
[Helsingfors stad Ungdomscentralen]

Ungdomsfullmäktige i Grankulla. De ungas egen påverkningsgrupp är en stor fördel för de unga kommuninvånarna. Påverkningsgruppens uppgift är att följa det kommunala beslutsfattandet och iaktta att de unga hörs på riktigt i ärenden som gäller dem. Påverkningsgruppen kan också ordna olika evenemang.
http://www.grankulla.fi/
[Grankulla stad]

ANDRA WEBBPLATSER

Vallakas - kommuninvånarens påverkningsguide 
http://www.kommunerna.net/
[Kommunförbundet]

Demokrati.fi - Infobank om inflytande
Demokrati.fi är en mötesplats för information som gäller finländsk demokrati.
http://www.kansanvalta.fi
[Justitieministeriet]

Politikprogrammet för medborgarinflytande
http://www.om.fi/
[Justitieministeriet]

Städernas sidor om deltagande och demokrati

Helsingfors

Esbo

Vanda

Grankulla

Information för specialgrupper